Tradycje i archiwum » Klinika Okulistyczna » Osiągnięcia


TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KLINIKI
PROFESORA ZWYCZAJNEGO


Prof. dr hab. n. med. Paweł SEGAŁ (1962 r.);
Prof. dr hab. n. med. Zofia KRAWCZYKOWA (1985 r.);
Prof. dr hab. n. med. Roman GOŚ (1991 r.);
Prof. dr hab. n. med. Henryk ORZEŁ (1992 r.);
Prof. dr hab. n. med. Janusz CZAJKOWSKI (1992 r.).

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK MEDYCZNYCH

Dr hab. med. Janusz Czajkowski - "Ocena wydolności krążenia krwi w dorzeczu tętnic rzęskowych tylnych w ostrych i przewlekłych
zmianach niedokrwiennych części przedniej nerwu wzrokowego" (1984 r.);
Dr hab. med. Roman Goś - "Rola światła i pochodnych ropy naftowej w patogenezie zmian zwyrodnieniowych siatkówki" (1984 r.);
Dr hab. med. Zofia Krawczykowa - "Badania nad zmianami dna ocznego w przebiegu zatruć ciążowych wieloletnich obserwacji" (1966 r.);
Dr hab. med. Feliks Manna - "Badania doświadczalne w zakresie przenikających zranień ciałami obcymi oczu królików i świnek w świetle
morskich promieniami X" (1964 r.);
Dr hab. med. Marian Merz - "Biomikroskopia naczyń spojówki gałkowej" (1965 r.);
Dr hab. med. Marian Miś - "Badania doświadczalne nad mechanizmem zmian kształtu ran ciętych rogówki w zależności od ruchów
gałki ocznej z punktu widzenia mechaniki tkankowej (1966 r.);
Dr hab. med. Henryk Orzeł - "Badania kliniczne i doświadczalne nad patogenezą nawrotowego zapalenia błony naczyniowej oka 1978 r. );
Dr hab. med. Mieczysław Ostachowicz - "Badania nad wpływem hiperbarii na narząd wzroku"(1967 r.);
Dr hab. Władysław Pol - "Zagadnienia okulistyki lotniczej" (1963 r.);
Dr hab. Andrzej Stankiewicz - "Rola ciała szklistego w patogenezie zwyrodnień i odwarstwienia siatkówki" (1975 r.).


DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH - PRACOWNICY KLINIKI ORAZ DOKTORANCI Z INNYCH ODDZIAŁÓW OKULISTYCZNYCH
Dr med. Andrzej Rusin - "Znaczenie badań piezoarteriograficznych w jaskrze" (1962 r.);
Dr med. Stanisław Wójtowicz - "Wpływ wstrzyknięcia pozagałkowego nowokainy i lignokainy z adrenaliną i hialuronidazą na
unieruchomienie oka w obrazie elektromiograficznym (1963 r.);
Dr med. Halina Alichniewicz-Czaplicka - "Badania nad niedowidzeniem u dzieci przy użyciu testów czynnościowych (1964 r.);
Dr med. Edward Chętko - "Badania nad doświadczalnym zakażeniem kropidlakiem oczu królików (1964 r.);
Dr med. Stanisław Mrzygłód - "Badania nad zastosowaniem sulfonamidów o przedłużonym działaniu w okulistyce (1964 r.);
Dr med. Eugeniusz Zwyrzykowski - "Wpływ napromieniania ustroju promieniami X na przebieg gojenia się drążących ran rogówki w
warunkach doświadczalnych" (1964 r.);
Dr med. Marian Kikiela - "Badania nad wpływem niektórych środków farmakologicznych i chorób narządu wzroku na przebieg
adaptacji do ciemności i zjawiska olśnienia ze szczególnym uwzględnieniem warunków istniejących
podczas prowadzenia samochodu w nocy" (1965 r.);
Dr med. Stanisław Janiszewski - "Badania nad wpływem nadciśnienia oddechowego na ciśnienie wewnątrzgałkowe" (1966 r.);
Dr med. Janina Skwierczyńska - "Badania nad wykrywaniem ukrytej jaskry drogą masowej tonometrii ocznej" (1967 r.);
Dr med. Jadwiga Smolarz-Dudarewicz-"Badania nad mechanizmem działania i wartością Kliniczną alkoholi wielowodorotlenowych w
jaskrze" (1967r. );
Dr n. med. Antoni Nikiel - "Zastosowanie nowych rodzajów nici w chirurgii oka" (1970 r.);
Dr n. med. Henryk Orzeł - "Badania doświadczalne i Kliniczne nad działaniem promieniowania laserowego na tkanki oka" (1971 r.);
Dr n. med. Andrzej Stankiewicz -"Metabolizm soczewki i ciała rzęskowego w zaćmie doświadczalnej z niedoboru potasu i magnezu u
królików"(1971) ;
Dr n. med. Larysa Nowicka - "Wartość pneumoorbitografii w ocenie jednostronnego wytrzeszczu gałki ocznej" (1972 r.);
Dr n. med. Eugeniusz GwóĄdĄ - "Zastosowanie Estru N-hepylowego kwasu 2-cyjanoakrylowego do zespolenia przenikających ran rogówki i
twardówki" (1972 r.);
Dr n. med. Stanisław Żydecki - "Ocena przeĄroczystości soczewek oczu osób pracujących w zasięgu promieniowania mikrofalowego w
porównaniu z grupami kontrolnymi" (1972 r.);
Dr n. med. Katarzyna Sauter - "Ocena możliwości różnicowania Klinicznego siatkówczaka i guza rzekomego gałki ocznej" (1974 r.);
Dr n. med. Janusz Czajkowski - "PóĄna ocena wydolności krążenia mózgowo-siatkówkowego po jednostronnym wyłączeniu krążenia w
tętnicy szyjnej wspólnej" (1975 r.);
Dr n. med. Roman Goś - "Wpływ niektórych leków betaadrenalitycznych na dynamikę ciśnienia śródocznego w oczach zdrowych i chorych z
jaskrą prostą" (1975 r.);
Dr n. med. Jan Trzciński - "Wpływ dynamicznego wysiłku fizycznego na zachowanie się ciśnienia śródgałkowego w oczach zdrowych i
chorych z jaskrą prostą" (1980 r.);
Dr n. med. Jadwiga Stępień - "Czerniaki błony naczyniowej oka w aspekcie rozpoznawczym i rokowniczym (1982 r. );
Dr n. med. Ewa Okraszewska - "Rola oftalmodynamometrii i oftalmosonografii dopplerowskiej w ocenie przepływu krwi w gałęziach
zewnątrzoczodołowych tętnicy ocznej w zespole Takayasu, w aspekcie badań anatomicznych i klinicznych" (1985 r.);
Dr n. med. Adam Jarmak - "Wpływ antygenu zgodności tkankowej HLA-B 27 na zmiany niektórych parametrów krwi obwodowej u chorych w
przebiegu nawrotowego zapalenia błony naczyniowej oka" (1988 r.);
Dr n. med. Dorota Korzycka - "Zaburzenia hydrodynamiki i hemodynamiki przedniego odcinka oka po przecięciu mięśni zewnątrzgałkowych
w badaniach doświadczalnych i Klinicznych" (1989 r.).
Dr n. med. Barbara Berner - "Ocena przydatności testu Farnswortha-Munsella 100 Hue we wcześniejszej diagnostyce pierwotnej jaskry
prostej" (1991 r.);
Dr n. med. Jan Wołosz - "Ocena przydatności metod diagnostycznych i wybranych prób obciążających w nadciśnieniu wewnątrzgałkowym
we wczesnym okresie rozwoju jaskry pierwotnej" (1991 r.);
Dr n. med. Krzysztof Kącki - "Hydrodynamika oka po ogólnym podaniu cytostatyków w badaniach doświadczalnych i klinicznych" (1993 r.);
Dr n. med. Monika Góralczyk - "Wpływ zaburzeń krążenia w dorzeczu tętnicy szyjnej na obraz kliniczny i przebieg zmian zakrzepowych w
układzie żylnym siatkówki (1993 r.);
Dr n. med. Małgorzata Zdzieszyńska - "Nabyte zaburzenia widzenia barwnego jako czuły wskaĄnik przewlekłej ekspozycji na pochodne ropy
naftowej" (1993 r.);
Dr n. med. Maciej Poniatowski - "Zaburzenia hydrodynamiczne oka z małą i średnią krótkowzrocznością (1994 r.);
Dr n. med. Tomasz Sztarbała - "Ocena zmian biochemicznych i morfologicznych po podaniu sześciofluorku siarki do ciała szklistego w
badaniach doświadczalnych i klinicznych" (1995 r.);
Dr n. med. Włodzimierz Miniewicz - "Ocena wpływu chemioterapii nowotworów złośliwych na narząd wzroku ze szczególnym
uwzględnieniem oceny widzenia barwnego z zastosowaniem testu Farnswortha-Minsella 100 Hue w
modyfikacji Smith-Pokorne'go" (1999 r.);
Dr n. med. Andrzej Okoń - "Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na wydzielanie łez i stabilizację filmu łzowego u kobiet w okresie około i po
menopauzalnym" (2000 r.);
Dr n. med. Piotr Jurowski - "Ocena stężenia tlenku azotu w cieczy wodnistej w warunkach fizjologicznych oraz po usunięciu soczewki i
wszczepie twardych i miękkich /zwijalnych/ sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych w badaniach

doświadczalnych u królika" - II nagroda Zarządu Głównego PTO.Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
90-647 Łódź, ul. 6-go Sierpnia 74 Tel.0426342290 Fax 042631 7164
REGON: 472394648 NIP: 7272507076 KRS: 0000024460